ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ООД – ГР. КЪРДЖАЛИ

Данни за Администратора на лични данни:

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – гр. Кърджали

БУЛСТАТ: 176076185

Адрес: 6600, гр. Кърджали, бул.България 41

Телефон: 0361/60158 Ел. поща: avik@kardzhali.org

Интернет страница: 

avik.kardzhali.org

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните

Петър Захариев

Телефон: 0361/60158

Ел. поща: avik@kardzhali.org

Данни относно компетентния Надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2

Телефон: 02/915 3 518

Ел. поща: kzld@government.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:

“Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.”

Личните данни са обикновени и специални.

Обикновените са няколко вида:

–       Свързани с физическата идентичност на лицата – три имена, постоянен и настоящ адрес, ЕГН, номер на лична карта, орган и дата на издаването й, електронен адрес, телефон;

–       Свързани с икономическата идентичност – имотно и финансово състояние, участие и/или притежание на дялове, ценни книжа в дружества, наличие на публични задължения, данъчен идентификационен номер;

–       Свързани със социалната идентичност – образование, трудова дейност, гражданство;

–       Свързани със семейната идентичност – семейно положение, родствени връзки.

Специалните лични данни се наричат още „чувствителни“ и разкриват расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното състояние, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

Какви лични данни събира Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – гр. Кърджали ?

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – гр .Кърджали събира, съхранява и обработва минимален обем от информация, включително лични данни на физическите лица, свързани с физическата им идентичност, както следва:

–        три имена, ЕГН (личен номер на чужденец), служещи за проверка на самоличността на съответното лице;

–        данни за пълномощник и за неговото пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник;

–        данни за комуникация с гражданите, например адрес за кореспонденция, телефонен номер и електронен адрес;

–       данни за образование, стаж и др., при проверка за изпълнение на изискванията за участие в конскурс по Кодекса на труда.

Защо Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – гр. Кърджали събира и съхранява лични данни?

Във връзка с упражняването на нашите официални правомощия, спазване на законови задължения, защита на законни интереси или при изпълнение на задачи от обществен интерес.

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.

Какви принципи спазваме при обработване на лични данни?

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – гр .Кърджали спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни, а именно:

– Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

– Ограничение на целите за обработване;

– Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

– Точност и актуалност на данните; – Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

– Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Как и за какви цели използваме Вашите лични  данни?

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – гр. Кърджали събира, обработва и използва лични данни, за да може да предлага и осъществява изпълнението на определени задължения, съгласно Закона за водите и Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК

 

 

–       При подаване на жалби и сигнали, в които сте представили информация, съдържаща Ваши лични данни;

–       При искания по ЗДОИ се обработва информация за отделни субекти на данни, в която може да се съдържат данни за физическа, икономическа, социална или друга идентичност на лица. Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – гр. Кърджали предоставя такава информация само и доколкото тя отговаря на целите на ЗДОИ;

–       За целите на управлението на човешки ресурси, обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – гр. Кърджали.

В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се обработват данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.

– За целите на сключване на договор и изпълнение на договорни взаимоотношения;

– За изпълнение на проекти, финансирани с европейски, или други безвъзмездни  средства.

Трансфериране на лични данни с други организации или лица

Извън Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – гр. Кърджали лични данни на физически лица, предоставили ги на институцията, могат при необходимост (правно основание, задължение, нормативно изискване, данни за извършено нарушение, договор и т.н.) да се предоставят на:

–       Публични органи – НАП, НОИ, МВР, бюра по труда, съдебни органи, прокуратура, контролни органи, органи на местното самоуправление, държавни агенции, компетентни структури на изпълнителната власт;

–       На обработващ лични данни – физическо или юридическо лице, което обработва личните данни от името на работодателя и по негово възлагане;

–       Служителите на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – гр. Кърджали имат достъп до Ваши лични данни само доколкото осигуряването на такъв достъп им е необходим за изпълнението на техни служебни задължения. Всеки от служителите, който има достъп и обработва по някакъв начин лични данни, е поел ангажимент за конфиденциалност.

Как защитаваме Вашите лични данни, които събираме?

За да гарантира правата Ви в сферата за защита на личните данни Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – гр. Кърджали има разработени Вътрешни правила за мерките за защита на личните данни, в които са описани организационните и техническите мерки, които сме предприели за защита на личните данни и тяхната обработка.

В какви срокове съхраняваме личните данни?

Съхраняваме личните данни, получени за целите за които се обработват, съгласно сроковете в действащото законодателство.

Какви са Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни?

Според Общия регламент за защита на личните данни физическото лице, за което се отнасят данните има право на:

  1. Право на достъп на личните Ви данни, които се обработват от администратора;
  2. Право на коригиране или допълване на неточни или на непълни лични данни;
  3. Право на изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“) – когато се обработват незаконосъобразно  или с отпаднало правно основание, като например оттеглено съгласие, изтекъл срок на съхранение и т.н.
  4. Право на ограничаване на обработването – това Ваше право не е абсолютно. Ограничаване на обработването е възможно в следните случаи:

–       когато сте оспорили точността на личните данни, за срока, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

–       когато обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

–       когато Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – гр. Кърджали не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

–       когато сте възразили срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – гр. Кърджали имат преимущество пред Вашите интереси.

  1. Право на преносимост на данните – имате право, при определени обстоятелства, да получите копие от Ваши лични данни в електронна форма и да ги използвате отново с други доставчици на услуги. Това право се отнася само за информация, обработена с автоматизирани средства или информация получена с Ваше съгласие.
  2. Право на възражение – можете да го упражните по всяко време, при условие че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които да имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи.

Какви са средствата Ви за правна защита?

Вие имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) или до съда.

–       Без да се засягат които и да било други административни или съдебни средства за правна защита, Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган (КЗЛД), ако считате, че обработването на личните Ви данни нарушава разпоредбите на Общия регламент за защита на данните (ОЗРД). КЗЛД е длъжна да Ви информира за напредъка в разглеждането на жалбата и за резултатите от нея, включително за възможността за съдебна защита.

–       Имате право и на ефективна съдебна защита срещу администратор или обработващ лични данни, когато считате, че правата Ви по ОРЗД са били нарушени, в резултат на неправомерно обработване.

Настоящия информационен бюлетин за поверителност на личните данни в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – гр. Кърджали е актуален към 26.06.2021 г., като запазваме правото си да го променяме или допълваме при изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – гр. Кърджали или по препоръка на КЗЛД.

Необходимо е периодично да посещавате сайта на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – гр. Кърджали, за да преглеждате настоящата Информация за поверителност.