Сигнали/Предложения

Потребителите, обслужвани от „ВиК“ ООД – гр. Кърджали могат да подават до асоциацията сигнали за неизпълнения на задълженията на оператора по договора му с асоциацията и за неизпълнение на контолните правомощия на асоциацията спрямо ВиК оператора, както и предложения във връзка с работата на асоциацията и ВиК оператора.

            Предложенията и сигналите може да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител. Също така могат да бъдат подадени по пощата, телефон, телеграф, факс, електронна поща или на място в деловодството.

            Анонимни предложения и сигнали не се разглеждат.